Piippolan seudun riistanhoitoyhdistys

Ammunnat

Piippolan seudun riistanhoitoyhdistys järjestää sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluvia koeammuntoja sekä yhteistyössä alueen seurojen kanssa vapaaehtoisia harjoitusammuntoja.

Ammunnat järjestetään Rahka-ahon ampumaradalla, Piippolassa.

Kulloisetkin ajantasaiset tiedot merkkiammunnoista löydät ajankohtaista osiosta etusivulta.


Ammuntakoe

Kokeen suorittajan on esitettävä käytettävän aseen voimassa oleva hallussapito- tai rinnakkaislupa, metsästyskortti ja varmennus sen maksamisesta, sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

Metsäkauriskokeessa aseen ja patruunoiden tulee täyttää metsästysasetuksen (666/1993) 16 §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimukset. Tällöin patruunan luodin painon tulee olla vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea (E 100 > 800 J).

Hirvi- ja peurakokeessa aseen ja patruunoiden tulee täyttää metsästysasetuksen 16 §:n 2 momentin 3 kohdan vaatimukset. Tällöin patruunan luodin painon tulee olla vähintään 6 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2000 joulea (E 100 > 2000 J) tai, luodin painon ollessa vähintään 8 grammaa, osumaenergian vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 1700 joulea (E 100 > 1700 J).
          
Karhukokeessa aseen ja patruunoiden tulee täyttää metsästysasetuksen 16 §:n 2 momentin 4 kohdan vaatimukset. Tällöin patruunan luodin painon tulee olla vähintään 9 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2700 joulea (E 100 > 2700 J) tai, luodin painon ollessa vähintään 10 grammaa, osumaenergian vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 2000 joulea (E 100 > 2000 J).
Itseladattujen patruunoiden käyttäminen on sallittua. Käytettävä luoti on vapaa. Sallittuja luoteja ovat mm. kokovaippa-, puolivaippa- ja lyijyluoti. Aseen liipasimen laukaisuvastuksen suhteen ei ole erityisiä määräyksiä.
 
Nro 18/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus   ampumakokeesta
Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2006  

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/1993) 21 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 314/2005:    

1 § Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään ampumakokeen sisällöstä ja suorittamistavasta, ampumakokeen hyväksymisen edellytyksistä sekä ampumakokeen suorittamispaikkaa ja ampumakokeessa käytettäviä ampuma-aseita ja patruunoita koskevista vaatimuksista.
2 § Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) metsäkauriskokeella metsäkauriin metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta; 2) hirvi- ja peurakokeella hirven, valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran ja japaninpeuran metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta; ja 3) karhukokeella karhun metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta.
3 § Ampumakokeen järjestäminen ja suorittamispaikka
Riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeen ja ilmoittaa kokeesta riistanhoitoyhdistyksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen sen järjestämistä. Riistanhoitoyhdistykset voivat järjestää ampumakokeen yhteistyössä. Riistanhoitoyhdistyksen on asetettava kuhunkin ampumakoetilaisuuteen vähintään kaksi ammunnanvalvojaa. Ampumakoe suoritetaan lääninhallituksen tai puolustusministeriön hyväksymällä ampumaradalla.
4 § Maalikuvio
Ampumakokeessa ammutaan paikallaan olevaan maalikuvioon. Metsäkauriskokeessa ja hirvi- ja peurakokeessa käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 1 mukaista hirvikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä. Karhukokeessa käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 2 mukaista karhukuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä.
5 § Ampumakokeen suorittamistapa
Ampumakoe suoritetaan ampumalla maalikuvioon neljä laukausta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 75 metrin ampumaetäisyydeltä. Koekerran laukaussarja suoritetaan 90 sekunnissa laskettuna ensimmäisestä laukauksesta. Osumat ilmoitetaan laukaussarjan jälkeen. Ampumisessa saa käyttää tukena aseen hihnaa, ampumapaikan rakenteita, ampumakeppiä tai muuta sopivaa alustaa kuitenkin siten, ettei asetta lukita mekaanisesti alustaan. Ammunnanvalvoja tarkistaa ja hyväksyy käytettävän tuen ennen ampumakokeen suorittamista.
6 § Laukaussarjojen määrä
Samassa ampumakokeessa ampuja saa suorittaa enintään viisi koekertaa. Koekerrasta suoritettavasta maksusta säädetään metsästysasetuksen (435/2011) 2 §:n 2 kohdassa . Ampujalla on oikeus uuteen maksuttomaan koekertaan ampujasta riippumattoman aserikon, patruunan laukeamattomuuden tai muun vastaavan häiriön sattuessa.
7 § Ampuma-aseet ja patruunat
Ampumakokeessa on käytettävä asetta, johon ampujalla on ampuma-aselaissa (1/1998) tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa. Jos ampuja on alle 15 vuotta, saa hän käyttää ampumakokeessa 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta siten, kuin ampuma-aselain 88 §:ssä säädetään. Käytettävän aseen ja patruunoiden on täytettävä metsäkauriskokeessa metsästysasetuksen 16 §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimukset, hirvi- ja peurakokeessa metsästysasetuksen 16 §:n 2 momentin 3 kohdan vaatimukset ja karhukokeessa 16 §:n 2 momentin 4 kohdan vaatimukset.
8 § Ampumakokeessa vaadittavat asiakirjat   Ampujan on esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen suorittamista voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä vaadittaessa osoitettava henkilöllisyytensä. Ampujan on lisäksi esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen ampuma-aselaissa tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.
9 § Ampumakokeen hyväksyminen
Ampumakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen ulkoreunaa. Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä hirvi- ja peurakoetta. Lisäksi hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta.
10 § Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006. Tällä asetuksella kumotaan ampumakokeesta 10 päivänä kesäkuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (518/2005). Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
11 § Siirtymäsäännökset
Aikaisempien säännösten mukaisesti suoritettu voimassa oleva ampumakoe vastaa tämän asetuksen ampumakoetta ampumakokeen voimassaoloajan. Metsäkauriskokeessa, hirvi- ja peurakokeessa ja karhukokeessa voidaan käyttää aikaisempien säännösten mukaista maalikuviota enintään kahden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta. Aikaisempien säännösten mukaiseen maalikuvioon suoritettu metsäkauriskoe tai hirvi- ja peurakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen kahdeksikon renkaan ulkoreunaa. Aikaisempien säännösten mukaiseen maalikuvioon suoritettu karhukoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen yhdeksikön renkaan ulkoreunaa.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2006  

Maa- ja metsätalousministeri 
Juha Korkeaoja   Ylitarkastaja 
Sauli Härkönen