Piippolan seudun riistanhoitoyhdistys

Metsästäjätutkinto

Metsästäjätutkinnon suorittamisvelvollisuus 

Riistanhoitomaksu- ja pyyntilupamaksulain (616/93) 2 §:n mukaan ennen riistanhoitomaksun suorittamista on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tuntemus suorittamalla metsästäjätutkinto riistanhoitoyhdistyksen tai riistanhoitopiirin asettamalle tutkijalle. Tämä ei kuitenkaan koske henkilöä, joka joltakin kuluvaa metsästysvuotta edeltäneeltä viideltä metsästysvuodelta on maksanut riistanhoitomaksun. 

Tutkintojen järjestäjät 

Metsästäjätutkintotilaisuuksia järjestävät riistanhoitoyhdistykset. 
Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on huolehtia siitä, että sen alueella järjestetään riittävästi tutkintoon valmentavia koulutustilaisuuksia ja tutkinnon suoritustilaisuuksia. Myös riistanhoitopiirit voivat tarvittaessa järjestää tutkintoja. 

Tutkinnon rakenne ja vastaanottajat 

Metsästäjätutkinto käsittää kirjallisen kokeen. Koetta varten järjestetään 12 tunnin (45 min) mittainen koulutustilaisuus. 

Tutkinnon kouluttajina ja vastaanottajina toimivat riistanhoitoyhdistysten tehtävään valtuuttamat henkilöt. Valtakirjan saamisen edellytyksenä on osallistuminen riistanhoitopiirin järjestämille metsästäjätutkinnon vastaanottajan kursseille.

Kirjallinen koe 

Kirjalliseen kokeeseen on jokaisella halukkaalla oikeus osallistua. Metsästäjätutkinnon kysymykset pohjautuvat Metsästäjän Oppaaseen ja koulutustilaisuudessa läpikäytyihin asioihin. Koulutustilaisuuden aikana oppilaille tulee antaa tutkinnossa vaadittavat tiedot. Kirjallisessa kokeessa käytetään Metsästäjäin Keskusjärjestön laatimia ja painattamia kysymyslomakkeita. Kirjallista koetta varten on varattava aikaa puolitoista (1,5) tuntia. Tutkinnosta perittävästä maksusta säädetään metsästysasetuksen (435/2011) 2 §:n 1 kohdassa ja se on tällä hetkellä 20 euroa koekerralta. 

Kaksikielisillä paikkakunnilla on tarjolla sekä suomen- että ruotsinkielisiä kysymyssarjoja. 

Hyväksyminen/hylkääminen 

Koe hyväksytään, mikäli vääriä vastauksia on kahdeksan (8) tai vähemmän. Hyväksymiseen oikeuttava vähimmäispistemäärä on 60 kysymystä käsittävässä metsästäjätutkinnossa 52 pistettä. 

Kokeen tulos ilmoitetaan vasta kirjallisen kokeen päätyttyä. Tutkintokokelaille on heidän niin halutessaan näytettävä kysymyslomake ja osoitettava virheelliset vastaukset. 

Tutkinnon hyväksytysti suorittaneille voidaan tilaisuuden päätyttyä antaa todistus metsästäjätutkinnon suorittamisesta. Riistanhoitoyhdistys tekee uusista metsästäjistä ilmoituksen metsästäjärekisterin ylläpitäjälle. 

Uusilta metsästäjiltä kysytään haluavatko he liittyä riistanhoitoyhdistyksen jäseniksi, ja jos haluavat, niin mihin yhdistykseen he haluavat kuulua. Ennen tätä heille selvitetään riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyden perusteet.

 Metsästäjätutkintoa voit harjoitella täällä.